Strona główna

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zaprasza szkoły ponadpodstawowe do udziału w Konkursie pt. „Szkoła wolna od używek”

 

 

http://www.szkolawolnaoduzywek.pl/

Zgodnie z  Zarządzeniem Nr 21  Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

z dnia 22 listopada 2019r.

w sprawie ustalenia dnia 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej

 

dla pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włoszczowie:

-  27 grudnia ustala się dniem wolnym od pracy

-  14 grudnia wyznacza się dniem pracy.

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

Od dnia 14 grudnia 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Na tej podstawie obowiązkowo będzie stosowany system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

więcej tutaj

 „DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO”

Główny Inspektor Sanitarny na zaproszenie Głównego Inspektora Pracy przystąpił do współpracy na zasadach podmiotu wspierającego w popularyzacji założeń kampanii prewencyjno-kontrolnej pt. "Dobry przepis na bezpieczeństwo", skierowanej do branży przetwórstwa mięsnego. Celem kampanii jest ograniczenie zagrożeń wypadkowych
i zdrowotnych w zakładach zajmujących się przetwórstwem mięsa poprzez zapewnienie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania zakładów pracy do obowiązującego prawa w drodze udziału w programie prewencji.

Więcej informacji o kampanii pod adresem: http://www.bhpnatak.pl/index.html

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie prosi o zapoznanie się z poniższą broszurą pt. "Zdrowe i bezpieczne wakacje"

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje
o
Komunikatach Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń
i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy V i VI dotyczących wartości dopuszczalnych ustalonych w UE lub znajdujących się w projektach dyrektyw.
Komunikaty można znaleźć na stronie internetowej Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Wydarzenia" lub klikając na poniższe linki:

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=978

https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager/ciop/pl?_nfpb=true&_pageLabel=P45800220161531745318216&wydarzenia_wydarzenie_id=979

Informacje zawarte w komunikatach powinny być w szczególności interesujące dla przedsiębiorców, pracowników, laboratoriów badań środowiskowych oraz organów kontroli.