1. "Bieg po zdrowie" nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej

 


 

W roku szkolnym 2016/2017 rusza I edycja nowego programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej „Bieg po zdrowie”, skierowanego do dzieci z IV klas szkół podstawowych, a więc w wieku 9-10 lat. Program został opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. I edycja programu obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.

 

Według badań HBSC z 2010 r. dzieci po raz pierwszy sięgają po papierosy już w wieku 11 lat i poniżej (13,1%). Okres krytyczny, kiedy uczniowie próbują rożnych używek, przypada na przedział 9–10 lat. Badania CBOS „Młodzież 2013” wskazują, że wśród młodzieży szkolnej 11–15 lat próby palenia podjęło 44%. Podejmowanie prób palenia i częstość palenia wzrastają z wiekiem, szczególnie pomiędzy 11. a 13. rokiem życia. Dlatego też powstał program skierowany do 9-10 latków, czyli grupy wiekowej będącej tuż przed inicjacją tytoniową. Głównym celem programu jest opóźnienie lub zapobieżenie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. Istotnym celem realizowanej edukacji prozdrowotnej jest zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.

 

Zajęcia w programie „Bieg po zdrowie” realizowane są za pomocą bardzo zróżnicowanych metod aktywizujących, które dostosowano do wieku odbiorców. Podczas cyklu zajęć dzieci przeprowadzają wywiady z osobami niepalącymi, liczą koszty jakie generuje palenie papierosów, pracują w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów lub tworzą komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć jest stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie są zachęcani do aktywnego udziału poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny udział sprzyja identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywuje do tego, aby zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu.

 

Bohaterami łączącymi treści poszczególnych spotkań jest dwoje uczniów czwartej klasy szkoły podstawowej, Natalia i Kuba. Wydarzenia z ich życia będą tłem poruszanych tematów.

 

Program jest skierowany także do rodziców lub opiekunów uczniów, gdyż jak wskazują badania naukowe, zwiększa to skuteczność programów profilaktycznych.

 

Pilotażowa edycja programu została bardzo pozytywnie odebrana przez uczniów. Rodzice najbardziej docenili walory edukacyjne i ciekawe zadania dla dzieci. Za najbardziej motywujące uznali przekazywaną dzieciom lekcję asertywności.

 

W opinii nauczycieli realizujących program jest on dobrze skonstruowany zarówno metodycznie jak też merytorycznie. Ważnymi elementami programu były zagadnienie asertywności, oraz wywiad z osobą niepalącą. Istotne okazały się informacje dotyczące kosztów palenia oraz składu dymu papierosowego. Prowadzący docenili również nacisk położony przez autorów programu na aktywność uczestników oraz jakość i formę materiałów edukacyjnych – podręcznika, zeszytu ćwiczeń dla uczniów, plakatów.

 

Do programu przygotowano atrakcyjne, bogato ilustrowane materiały:

 

- podręcznik dla nauczyciela;

 

- zeszyt ćwiczeń dla ucznia;

 

- plakaty;

 

- ulotkę informacyjną dla rodziców.

 

Wsparciem w realizacji programu jest cykl filmów edukacyjnych, nagrany przez Główny Inspektorat Sanitarny wraz z ekspertami z dziedziny psychologii oraz autorami programu.

 

Pierwszy cykl poświęcony jest treningowi umiejętności wychowawczych. W serii filmów wystąpiła Pani Dominika Ambroziewicz-Wnuk, psycholog z Centrum Busola.

 

W cyklu pt. „Dlaczego warto budować i dbać o poprawną komunikację z dzieckiem?” udział wzięła Pani Patrycja Szeląg-Jarosz – psycholog z Centrum Busola

 

Przygotowany został też film z udziałem autorów programu - Panią Kamillą Bargiel-Matusiewicz i Panem Rafałem Dziurlą, poświęcony założeniom programu antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie”.

 

Filmy mają za zadanie pomóc rodzicom dzieci biorących udział w programie oraz innym rodzicom, którzy będą szukać w internecie pomocy przy wychowywaniu dzieci w kontekście uzależnień. Filmy pozwolą na szybkie i łatwe zapoznanie się z programem, poznanie kluczowych wskazówek dotyczących wychowywania dzieci, rozwiązanie swoich problemów, poznania sposobów komunikowania się z dzieckiem, radzenia sobie z uzależnieniami dzieci, a także skłonią do refleksji.

 


https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4
https://www.youtube.com/watch?v=4AGbYiCrdSI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZK_KpBn_nI

 


 

 

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 298 raz z 2016 r. poz. 960, 1331), mówiącej m.in. o zakazie używania e-papierosów powstał nowy znak zakazu palenia. Zgodnie z art. 5, ust. 1a: „Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych, jest obowiązany umieścić w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i palenia papierosów elektronicznych na terenie obiektu lub w środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia".

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

12 grudnia 2016r wzorem roku ubiegłego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zorganizował spotkanie edukacyjne dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z osobą zmagającej się z chorobą AIDS.

 

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV, kształtowanie zachowań sprzyjających unikaniu zakażenia wirusem HIV, kształtowanie tolerancji wobec zakażonych HIV i chorujących z powodu AIDS oraz poszerzenie wiedzy na temat innych chorób przenoszonych drogą płciową, min: rodzaje chorób przenoszonych drogą płciową, budowa wirusa HIV, drogi szerzenia wirusa, zapobieganie zakażeniom, testy na HIV, HIV/AIDS a prawa człowieka.

 

Relacje pana Romana Latoszyńskiego – edukatora-konsultanta w zakresie HIV/AIDS miały bardzo osobisty charakter, wywierały silne, refleksyjne odczucie. Była to forma przekazu niezwykle głęboko zapadająca w pamięć, dająca nadzieję na długotrwałą przezorność. W spotkaniu edukacyjnym uczestniczyło około 300 osób.

 

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !!!

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie PRZYPOMINA, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną ( wszyscy rolnicy produkujący i sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

art.61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczństwie żywności i zywienia.( Dz.U. z 2010 r. Nr. 136 poz. 914 ze zm.)

 

WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW NIE PODLEGA OPŁACIE.

 

Przy składaniu wniosku należy podać numer gospodarstwa nadany przez AR i MR.

 

Zgodnie z art. 103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejstru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 413942741, (+48) 413943495 lub bezpośrednio w Sekcji Higieny żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38.

 


 


 

WYMAGANIA SANITARNE DLA PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie ostrzega, że owoce i warzywa uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno – sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców i warzyw ( maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki, sałata, szpinak, kapusta, ogórki, pomidory) powinny na etapie produkcji ( uprawy i zbioru ) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:

 

  • stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,

  • stosować odpowiednie metody nawożenia ( wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami )

  • stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji

  • przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu, w tym:

 

* zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze ( czysta woda bieżąca, woda butelkowana, beczkowozy, pojemniki , rękawiczki jednorazowego użycia),

 

*rygorystycznie przestrzegać mycia rak przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji,

 

* nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami jak: biegunka, wymioty,

 

*zachować czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,

 

*zapewnić możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej

 

  • przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych,

  • utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu,

  • opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej , w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.

 


 

Kampania "Rzecznik Praw Pacjenta przypomina" skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem - dlatego tak ważne jest, aby wiedzieć jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia.  Wielu Polaków nadal nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich spraw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instutucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta - centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

Kampanii towarzyszą specjalnie przygotowane spoty. Więcej informacji dostępnych jest na stronie kampanii.