Status prawny PSSE we Włoszczowie:

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny jest organem rządowej administracji zespolonej w woj. świętokrzyskim. Obszarem jego działania jest powiat włoszczowski. W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej podlega Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, zaś sam jest organem nadrzędnym w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa świętokrzyskiego.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna we Włoszczowie jest aparatem pomocniczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włoszczowie. PSSE we Włoszczowie jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa, dla którego organem założycielskim jest Wojewoda Świętokrzyski.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Włoszczowie.

 

 


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje:


Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym we Włoszczowie - dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie jest Ewa Frąszczak.