W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Oddział Bieżącego Nadzoru Sanitarnego z następującymi sekcjami
  • Sekcja Nadzoru Higieny Środowiska
  • Sekcja Nadzoru nad Żywnością, Żywieniem i Przedmiotów Użytku
  • Sekcja Nadzoru Środowiska Pracy
  • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
 2. Oddział Laboratoryjny w skład którego wchodzą następujące pracownie
  • Pracownia Badań Higieny Środowiska, w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody
  • Pracownia Mikrobiologii, Parazytologii i Pożywek
  • Pracownia Badań i Pomiarów Środowiska Pracy w zakresie stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy (zapylenie, hałas, oświetlenie, tlenek węgla, oznaczanie wolnej (krystalicznej) krzemionki w pyle)
 3. Oddział Ekonomiczno Administracyjny w skład którego wchodzą
  • Sekcja ds. Administracyjno-Gospodarczych
  • Stanowisko Pracy ds. Finansowych
  • Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej
  • Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Zapobiegawczego
  • Stanowisko Pracy Głównego Księgowego
  • Stanowisko Pracy Kierownika ds. Systemu jakości
  • Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych
  • Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych
  • Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych
  • Stanowisko Pracy Radcy Prawnego
  • Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej
  • Stanowisko Pracy ds. Statystyki