Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie zwraca się do mieszkańców terenów, na których wystąpiły powodzie i podtopienia o zachowanie podstawowych zasad postępowania pozwalających usunąć zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

załącznik1- Postępowanie sanitarne z pomieszczeniami i przedmiotami użytku po powodzi

załącznik2- Postępowanie z żywnością

 

załącznik3-Informacja o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych dla powodzian 

załącznik4- Informacja dla powodzian o wodzie do picia

załącznik5- Wytyczne na temat swoistego zapobiegania tężcowi u zranionych osób