INFORMACJA DLA ROLNIKÓW !!!

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie PRZYPOMINA, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym tj. podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną ( wszyscy rolnicy produkujący i sprzedający wyprodukowane owoce, warzywa, zboża) zobowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

art.61 i 63 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczństwie żywności i zywienia.( Dz.U. z 2010 r. Nr. 136 poz. 914 ze zm.)

 

WPIS DO REJESTRU ZAKŁADÓW NIE PODLEGA OPŁACIE.

 

Przy składaniu wniosku należy podać numer gospodarstwa nadany przez AR i MR.

 

Zgodnie z art. 103 ust.4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, kto prowadzi działalność w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejstru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów (…) podlega karze pieniężnej.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (+48) 413942741, (+48) 413943495 lub bezpośrednio w Sekcji Higieny żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej we Włoszczowie ul. Sobieskiego 38.

 


 


 

WYMAGANIA SANITARNE DLA PLANTATORÓW OWOCÓW I WARZYW

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie ostrzega, że owoce i warzywa uprawiane i zebrane w niewłaściwych warunkach higieniczno – sanitarnych mogą być przyczyną groźnych zatruć pokarmowych u konsumentów. Dlatego też, podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji pierwotnej owoców i warzyw ( maliny, jeżyny, truskawki, borówka amerykańska, porzeczki, sałata, szpinak, kapusta, ogórki, pomidory) powinny na etapie produkcji ( uprawy i zbioru ) przestrzegać następujących wymagań sanitarnych:

 

  • stosować do podlewania upraw wodę o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej,

  • stosować odpowiednie metody nawożenia ( wyeliminować nawożenie fekaliami, które mogą zanieczyścić owoce chorobotwórczymi wirusami )

  • stosować odpowiednie środki ochrony roślin i przestrzegać okresów karencji

  • przestrzegać zasad higieny podczas zbioru i transportu, w tym:

 

* zapewnić na plantacji warunki do higienicznego mycia i suszenia rąk osób pracujących przy zbiorze ( czysta woda bieżąca, woda butelkowana, beczkowozy, pojemniki , rękawiczki jednorazowego użycia),

 

*rygorystycznie przestrzegać mycia rak przed przystąpieniem do zbioru oraz każdorazowo po skorzystaniu z ubikacji,

 

* nie dopuszczać do zbioru owoców osób z takimi objawami jak: biegunka, wymioty,

 

*zachować czystość odzieży osób zatrudnionych przy zbiorze,

 

*zapewnić możliwość korzystania z toalety (stałej lub przenośnej), gwarantującej higieniczne usuwanie zanieczyszczeń oraz brak możliwości przeciekań do wód gruntowych, utrzymywanej w odpowiednich warunkach sanitarnych, mytej i dezynfekowanej

 

  • przeprowadzać szkolenia zatrudnionych pracowników w zakresie wymagań higieniczno- sanitarnych,

  • utrzymywać w czystości i dobrym stanie pojemniki wykorzystywane do zbioru i transportu,

  • opracować i stosować procedury oparte na zasadach Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej , w tym dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni.