Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji

Sanitarnej (Dz. U. z 2017r. poz. 1261)do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży .

 

        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r. poz.452) oraz „instrukcja w sprawie wymagań higieniczno - sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami"   zobowiązują organizatorów do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w czasie wypoczynku, a obiekt, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków techniczno - sanitarnych oraz ochrony  środowiska  określonych przepisami, m.in.:

  • odpowiednie warunki zakwaterowania i żywienia z uwzględnieniem zasady racjonalnego żywienia
  • wystarczającą ilość bieżącej ciepłej i zimnej wody odpowiadającej wymaganiom sanitarnym
  • właściwe urządzenia do gromadzenia odpadów i ścieków
  • odpowiednie warunki bezpieczeństwa p/pożarowego (nadzorowane  przez straż pożarną)
  • właściwy stan techniczny urządzeń do sportu i rekreacji.

W związku z powyższym organizator przedkłada kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, formularz zgłoszenia wypoczynku w dwóch wersjach:

(wzór  formularza określa załącznik nr 1 do w/w rozporządzenia)

              Kurator oświaty, właściwy ze względu na miejsce swojej siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku i  przesyła kuratorowi oświaty, państwowemu inspektorowi sanitarnemu  i komendantowi powiatowemu                   Państwowej Straży Pożarnej, właściwym ze względu na  miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku.

Organizator wypoczynku zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą kwalifikacje:
- pracowników pedagogicznych (lub wolontariuszy) zatrudnionych przy przeprowadzeniu wypoczynku
- kierownika wypoczynku.

Kierownik wypoczynku ma obowiązek posiadania podczas trwania wypoczynku dokumentacji poświadczającej kwalifikacje pracowników (wolontariuszy) dostarczonych przez organizatora wypoczynku. Uczestnicy przyjmowani są na wypoczynek  na podstawie kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku z informacją o aktualnym stanie zdrowia (wzór karty kwalifikacyjnej określa załącznik nr 3 w/w rozporządzenia).W obiekcie  wypoczynku  przewidziane są pomieszczenia do ewentualnej okresowej krótkiej izolacji chorych, zwane pokojami chorych. Opiekę medyczną organizator zapewnia na ogólnych zasadach, czyli na bazie podstawowej opieki zdrowotnej lub zatrudnia na wypoczynku pielęgniarkę i/lub lekarza. Nadzór nad wypoczynkiem sprawuje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.pdf

Instrukcja sanitarna dla obozów pod namiotami-2016-1.pdf