Wytyczne jakie należy spełnić podczas zbioru, przechowywania i transportu oraz produkcji owoców miękkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności - ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami, w związku ze wzrostem powiadomień zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dotyczących zakażeń owoców miękkich pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność.

 

Etap zbioru – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda nie może być zanieczyszczona fekaliami

 • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami

 • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

Ponadto należy:

- egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole, zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,

- przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,

- zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,

- zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,

- przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,

-opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,

- przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,

- przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej

- przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

 

Etap przechowywania i transportu – należy zapewnić:

 

 • właściwe warunki przechowywania produktów

 • czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, opakowań oraz właściwych warunków transportu

 • przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista odbiorców).

Etap produkcji żywności – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej podczas produkcji

 • dostęp wszystkim pracownikom do toalet i urządzeń do mycia rąk w bieżącej wodzie

 • higienę zatrudnionego personelu ( np. czysta odzież robocza, właściwe środki do mycia i dezynfekcji rąk)

 • czystość i odpowiednią jakość stosowanego sprzętu i stanowisk pracy

 • kontrolę czystości opakowań

 • odpowiednie warunki i sposób przechowywania produktów.

Ponadto przedsiębiorca musi przestrzegać zasad Dobrej Praktyki Higienicznej i Produkcyjnej, zapobiegać krzyżowaniu się dróg produkt/surowiec, przestrzegać zakazu pracy osób z objawami chorobowymi, przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady:”krok w tył, krok w przód” (lista dostawców i odbiorców).

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

 

(na podstawie wytycznych NIZP-PZH w Warszawie)

 

 

Wytyczne dla rolników i plantatorów (podmiotów działających na rynku spożywczym prowadzących produkcję pierwotną) jakie należy spełnić podczas zbioru owoców miękkich w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego żywności - ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia owoców miękkich wirusami, w związku ze wzrostem powiadomień zgłaszanych do europejskiego systemu RASFF (system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach) dotyczących zakażeń owoców miękkich pochodzących z Polski patogennymi wirusami przenoszonymi przez żywność.

 

Etap zbioru – należy zapewnić:

 • właściwą jakość wody stosowanej do podlewania - woda nie może być zanieczyszczona fekaliami

 • prawidłowe nawożenie płodów rolnych - nie wolno stosować odchodów ludzkich, ponieważ mogą być źródłem zanieczyszczenia chorobotwórczymi wirusami

 • dostęp dla wszystkich pracowników do toalet w pobliżu plantacji oraz do czystej, bieżącej wody do mycia rąk i możliwości osuszenia rąk po umyciu.

Ponadto należy:

- egzekwować mycie rąk przed każdorazowym wejściem na pole, zaleca się stosowanie rękawiczek jednorazowych,

- przestrzegać zakazu pracy osób z objawami takimi jak: biegunka, wymioty, temperatura, kaszel lub żółtaczka,

- zapewnić posiadanie czystej odzieży przy wykonywaniu pracy,

- zapewnić czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, naczyń do zbioru,

- przeprowadzać szkolenia pracowników w zakresie higieniczno-sanitarnym,

-opracować procedury dotyczące mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych powierzchni,

- przestrzegać zakazu wejścia osób nieupoważnionych w tym dzieci, które nie powinny znajdować się w obszarze zbioru,

- przestrzegać stosowania zasad Dobrej Praktyki Higienicznej, Produkcyjnej i Rolniczej

- przestrzegać obowiązku identyfikowalności/śledzenia produktów według zasady: „krok w przód” (np. lista odbiorców) oraz opracować i stosować odpowiednie procedury w tym zakresie.

 

Etap przechowywania i transportu – należy zapewnić:

 

 • właściwe warunki przechowywania produktów

 • czystość i odpowiednią jakość stosowanych pojemników, opakowań oraz właściwych warunków transportu

 • przestrzegać obowiązku identyfikalności/śledzenia surowców i produktów według zasady: „krok w tył, krok w przód” (np. lista odbiorców)

Należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego, konieczne jest przyjęcie wszystkich możliwych środków w celu zapewnienia konsumenta, że żywność znajdująca się w sprzedaży jest bezpieczna dla zdrowia.

Przestrzeganie zasad higienicznych przy zbiorze może być na bieżąco weryfikowane przez kierownictwo przetwórni lub punktów skupu, a w przypadku zastrzeżeń co do spełniania przez plantatorów/dostawców właściwych warunków higienicznych i sanitarnych, przetwórcy mogą zastrzec w umowach handlowych, że nie będą przyjmować owoców i warzyw, które mogą być zagrożone skażeniem patogennymi wirusami.

 

(na podstawie wytycznych NIZP-PZH w Warszawie)